Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Thời Dựng Nước - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Đầu - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai

Lịch sử quân sử Việt Nam đã bắt đầu cách đây hơn 5000 năm, khi mà đời sống con người còn ở trong giai đoạn chưa có tổ chức rõ rệt.

Tạp Chí Địa Lý Hoa Kỳ (National Geographic Society) xuất bản năm 1991, ghi nhận dân tộc Bách Việt định cư hơn 5000 năm trước Công nguyên, còn dân Tầu du mục chỉ mới định cư có 1000 năm trước Tây lịch.

Người Tàu nhà Chu (Zhou) ở phương Bắc, còn Bách Việt (Yeu) ở châu thổ Trường giang và Dương tử rộng lớn phì nhiêu ở phía Nam.

Qua đó cho chúng ta thấy rằng văn minh, tư tưởng Việt Nam đã hiện diện và tồn tại hằng ngàn năm, trước cả nền văn minh của người Tầu phương Bắc.

Nước Việt chúng ta hiện diện từ hơn 5000 năm trước Tây lịch đã có khoảng không gian địa lý bắt nguồn từ sông Chang Jiang (Trường giang), sông Yangtze River (Dương Tử) kéo dài cho đến đồng bằng sông Hồng Bắc Việt. Trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử, nước ta đã mang các Quốc hiệu khác nhau như Văn Lang, Âu Lạc, Giao Chỉ, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Đại Ngu, Đại Nam, An Nam, Việt Nam, và cũng tại nơi này đã là đầu mối giao tiếp của 2 nền văn minh cổ nhất Á châu. Đó là Trung Hoa và Ấn Độ. Trung Hoa từ phía Bắc xuống, Ấn Độ từ phương Nam lên. Vì vậy có lúc nước ta đã có quốc hiệu là Giao Châu.

Dân Tầu là giống dân du mục phương Bắc, pha trộn các chủng tộc như Thổ nhĩ kỳ, Tây tạng. Sau đó hai chủng tộc này lại pha trộn với người Tầu thời nhà Thương (Shang Dynasty). Nhà Thương dựng nước khoảng 2000 năm trước Công nguyên và bị bại trong tay nhà Chu hay Châu (Zhou), kể từ lúc này dân Tầu mới chính thức lập quốc, và họ rất hãnh diện về triều đại này. Một điều cần lưu ý, đó là nhà Chu lập quốc chỉ mới 1000 năm trước Công nguyên mà thôi.

Đức Khổng Phu Tử sinh năm 551 trước Công nguyên, chu du 6 nước có viết Kinh Xuân Thu đã chê bai không ngớt lời nhà Chu hay Châu (Zhou) là loạn ly, vô đạo đức. Và ngài đã lấy tư tưởng của tộc Việt mà giáo hóa cho dân Tầu.

Qua đó chúng ta thấy rằng văn hóa Tầu có học thuyết Khổng Tử và Lão Tử. Khổng Tử chú trọng các hình thức, khuôn khổ thế gian tức chủ trương CÓ; Lão Tử thiên về xa lánh cõi đời tìm sự tĩnh mịch, cho rằng thế gian này chẳng có gì đáng luyến tiếc nên bảo là KHÔNG. Văn hóa của Ấn Độ thì có Phật giáo. Phật giáo chủ trương vượt ngoài CÓ và KHÔNG, tìm sự giải thoát ngay chính tâm hồn của mỗi người.

Tuy nhiên trước khi hai nền văn hóa Ấn Hoa truyền vào thì Việt Nam chúng ta đã có sẳn một nền văn hóa lâu đời. Nền văn hóa hay văn minh đó là Đông Sơn và Lạch Trường.

*/*/*

Quân Sự Việt Nam Thời Phù Đổng Thiên Vương  

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)