Lịch Sử Của Việt Nam

- HS TS VN -

Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Nguyễn Văn Canh

PHẦN II: CHỦ QUYỀN DÂN TỘC.

B. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC

Chương I: Các Văn Kiện Bán Nước

Chương II: Các Hành vi Bán Nước

Chương III: Các Hành Động Nối Giáo Cho Giặc

Chương IV: Diễn Tiến Hành Động Đưa Trung Cộng Vào Đặt Ách Nô Lệ Hóa Dân Việt

PHẦN III: PHỤ CHƯƠNG VÀ PHỤ LỤC

***

IV. PHỤ LỤC: TÀI LIỆU VC NỘP CHO LIÊN HIỆP QUỐC VỂ NỚI RỘNG THỀM LỤC ĐỊA THEO LUẬT BIỂN: CÔNG ƯỚC 1982.

...

Vietnam’s Continental Shelf Submission (VNM-N-ES-Doc)
Part I: Executive Summary
6
arcs generated from FOS3

21 12.97168998 114.27286 Fixed point at 1% sediment thickness from FOS5 20 21 44.14

22 12.66783774 113.9938265 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 21 22 24.44
23 12.6654806 113.9916323 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 22 23 0.19
24 12.65548164 113.982325 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 23 24 0.81
25 12.64331504 113.9706166 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 24 25 1.00
26 12.63134108 113.9587045 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 25 26 1.00
27 12.61956318 113.9465919 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 26 27 1.00
28 12.6079845 113.9342823 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 27 28 1.00
29 12.59660836 113.9217792 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 28 29 1.00
30 12.58543782 113.9090858 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 29 30 1.00
31 12.57447594 113.8962057 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 30 31 1.00
32 12.56372577 113.8831425 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 31 32 1.00
33 12.55319028 113.8698999 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 32 33 1.00
34 12.54287234 113.8564816 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 33 34 1.00
35 12.53277482 113.842891 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 34 35 1.00
36 12.52290041 113.8291322 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 35 36 1.00
37 12.5132519 113.8152088 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 36 37 1.00
38 12.50383196 113.8011248 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 37 38 1.00
39 12.49464319 113.7868839 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 38 39 1.00
40 12.48568811 113.7724902 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 39 40 1.00
41 12.47696911 113.7579476 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 40 41 1.00

Vietnam’s Continental Shelf Submission (VNM-N-ES-Doc)
Part I: Executive Summary
7
42 12.46848862 113.7432602 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 41 42 1.00
43 12.46035674 113.7286256 Fixed point from 60M envelope of arcs generated from FOS5 42 43 1.00
44 11.67141998 113.11072 Fixed point at 1% sediment thickness from FOS7 43 44 59.50
45 10.79843008 112.6262326 Fixed point on Vietnam’s 200M limit 44 45 59.47

Vietnam’s Continental Shelf Submission (VNM-N-ES-Doc)
Part I: Executive Summary

II. PHẦN PHÍA NAM:

từ vĩ tuyến 6 lên 9 ( phía Việt nam) và từ vĩ tuyến 8 xuống vĩ tuyến 6 ( phía Mã Lai).. Hồ sơ này gồm 2

phần: a) phía Mã lai; gồm từ điểm cố định 1 đến điểm 458, b) từ điểm cố định 459 đến 810. với đẩy đủ tọa độ :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210Quân Sử Việt Nam (Top)