Lịch Sử Của Việt Nam

Đại Việt Quốc Tổng Lãm Đồ

大 越 國 總 覽 圖

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Trần Việt Bắc

...

Đông Triều (東潮) :

ĐNNTC, tập 3, trang 384: “Huyện Đông Triều: ở cách phủ 18 dặm về phía đông bắc, đông tây cách nhau 56 dặm, nam bắc cách nhau 29 dặm,…. Từ đời Trần về trước gọi là huyện Đông Triều…”.
Địa danh này đến nay vẫn được dùng. Huyện Đông Triều xưa thuộc phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương, ngày nay thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Đông triều trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày nay.

Kinh Môn (荆門):

Thời xưa là phủ Kinh Môn. Địa danh này đến nay vẫn còn, nhưng là cấp huyện, phía đông bắc tỉnh Hải Dương ngày nay.

Địa danh Kinh Môn trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ngày nay.

Nam Sách (南策):

Thời xưa là phủ Nam Sách . Địa danh này đến nay vẫn còn, nhưng là cấp huyện, nằm phía tây bắc tỉnh Hải Dương.

Địa danh Nam Sách trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Nam sách, tỉnh Hải Dương ngày nay.

Chí Linh (至 灵?):

ĐNNTC có điều ngờ vực vì trong đời Trần, địa danh Chí Linh đã có và được lập lại nhiều lần trong ĐVSKTT trong trận chiến chống quân Nguyên Mông. Địa danh này đến nay vẫn được dùng là một huyện nằm phía bắc tỉnh Hải Dương.

Địa danh Chí Linh trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Chí Linh, phía cực bắc tỉnh Hải Dương ngày nay.

3. Kinh Bắc Thừa cải, Yên Phong, Đông Ngạn, Từ Sơn, Tiên Phúc, Tiên Du.

Kinh Bắc Thừa cải (京 北 丞 改)

ĐNNTC, tập 4, trang 54: “Nước ta đời Tiền Lê là Bắc Giang; đời Lý là quận Gia Lâm; đời Trần là lộ Bắc Giang, lại gọi là lộ Kinh Bắc. Thời thuộc Minh là hai phủ Bắc Giang và Lạng Giang.
…..
Bản triều năm Gia Long thứ nhất, vẫn gọi là trấn Kinh Bắc, lãnh 4 phủ và 20 huyện (4 phủ là Thuận An, Từ Sơn, Lạng Giang và Bắc Hà, 20 huyện là Gia Lâm, Văn Giang, Gia Bình, Siêu Loại, Lang Tài, Đông Ngàn, Yên Phong, Tiên Du, Quế Dương, Võ Giàng, Yên Dũng, Yên Thế, Bảo Lộc, Phương Nhãn,Lục Ngạn, Hữu Lũng, Kim Hoa, Yên Việt, Hiệp Hoà và Thiên Phúc); năm Minh Mệnh thứ 3, đặt thêm 4 phân phủ Từ Sơn, Lạng Giang, Thiên Phúc và Thuận An…”

ĐVSKTT: “Đinh Sửu, [Quang Thái] nămthứ 10 [1397]

…Tháng 5, (Hồ Quí Ly) xuống chiếu rằng: “….Nên lệnh cho các phủ lộ Sơn Nam, Kinh Bắc , Hải Đông….”.

Nhìn số phủ và số huyện thì Kinh Bắc thừa cải theo ĐVQTLĐ (hay lộ Kinh Bắc) so với bản đồ thời nay gồm cả hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, một phần phía tây tỉnh Hà Nội (huyện Gia Lâm) và một phần phía nam tỉnh Lạng Sơn (huyện Hữu Lũng).

Yên Phong (安 豐):

ĐNNTC, tập 4, trang 57: “ Tên huyện có từ đời nhà Trần về trước, thời thuộc Minh do châu Vũ Ninh lãnh, lệ vào phủ Bắc Giang. Đời Lê Quang Thuận đổi lệ vào phủ Từ Sơn, đời Hồng Thuận (Nv: niên hiệu đời vua Lê Tương Dực, 1510) đổi tên là Yên Phú, sau lại theo tên cũ, bản triều cũng theo y như thế.

Địa danh Yên Phong theo ĐVQTLĐ thì vẫn còn, là huyện Yên Phong phía bắc tỉnh Bắc Ninh

Đông Ngạn (東 岸):

ĐNNTC, tập 4, trang 57: “Huyện Đông Ngàn: …Phía đông đến địa giới huyện Tiên Du 4 dặm, phía tây đến địa giới huyện Yên Lãng Tình Sơn Tây 27 dặm, phía nam đến địa giới huyện Tiên Du 8 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Yên Phong 9 dặm. Theo Sử kí (Nv: ?) thì huyện này nguyên trước là châu Cổ Lãm, Lê Đại Hành gọi là châu Cổ Pháp, nhà Lý gọi là phủ Thiên Đức, nhà Trần đổi gọi tên hiện nay, thời thuộc Minh do châu Vũ Ninh lãnh, lệ vào phủ Bắc Giang; đời Lê Quang Thuận, đổi do phủ kiêm lí (Nv:?); bản triều cũng theo như thế.” .

Địa danh Đông Ngạn đã không còn trên bản đồ ngày nay. Tuy nhiên theo sự diễn tả của ĐNNTC thì Đông Ngạn trong ĐVQTLĐ một phần đất của huyện Đông Anh (Tỉnh Hà Nội), huyện Yên Phong và huyện Từ Sơn ngày nay.

Từ Sơn (慈山)

ĐNNTC, tập 4, trang 56: “ từ đời Trần về trước gọi là huyện Từ Sơn,…., bản triều đầu đời Gia Long cũng theo như thế…”. Địa danh này vẫn còn, là một huyện phía tây nam tỉnh Bắc Ninh.

Địa danh Từ Sơn theo ĐVQTLĐ vẫn còn, là huyện Từ Sơn phía tây nam tỉnh Bắc Ninh

Tiên Phúc (先 福):

ĐNNTC, tập 4, trang 62: “Phủ Thiên Phúc: …phía đông đến địa giới huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 13 dặm, phía tây đến địa giới huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây 30 dặm, phía nam đến địa giới huyện Yên Phong phủ Từ Sơn phỏng 1 dặm, phía bắc đến địa giới hai huyện Tư Nông và Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên 27 dặm. Đời Trần là đất lộ Bắc Giang, thời thuộc Minh là châu Bắc Giang; đời Lê Quang Thuận gọi là phủ Bắc Hà…

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Quân Sử Việt Nam (Top)