Lịch Sử Của Việt Nam

Đại Việt Quốc Tổng Lãm Đồ

大 越 國 總 覽 圖

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Trần Việt Bắc

...

100. Tư Năng (思 能)

101. Thành Môn Điện (城門甸 ), Đại Điện Thất Thập (大甸七十).

102. Nha bộ (牙部), Trọng Châu (重 州 ), Thỉ Mã (矢馬 ), Lạc Hợp (洛合).

103. Mông Giang (蒙? 江), Nương Điện (娘甸 ), Ngọc Hiền Sơn (玊 贤 山), Khuy (虧),

104. La tử Điện (? 紫甸 ), Duy Khánh (維 慶) , Đái Thành Điện (戴成甸).

105. Nội điạ Quảng Nam (內地廣南).

106. Quảng Nam Tây Đạo (內地西道).

107. Thượng Lâm (上林), La Tá (? 佐).

108. Phú An Thành (富安城), An Ninh (安寧), Dương (陽).

109. Quỷ Thành (鬼城).

110. Bạch Bất Thiện (白不善).

111. Thái Bình (太平).

112. Tả Giang (左江).

113. La Dương (? 阳).

114. Đô Kết (都袺), Trấn Viễn (鎮遠), Tư Minh (思明).

115. Huệ Châu (惠州), Thổ Ty (土司), Huệ (惠).

116. Long Châu (龍 州).

117. An Bình (安 平).

118. Thượng Hàng (上杭).

119. Quy Thuận (歸順).

120. Trấn An (鎮安).

121. Tự Vũ (自武).

122. Thượng Lâm (上林).

123. La Phù (? 苻), Khổng Tước (孔雀).

124. Phong Tử Lĩnh (豊子嶺).

125. Nam Quốc Ải Phá Luỹ (南國隘破累), Xung Minh Xã (沖明社), Hạ Thạch Tây (下石西), Tây Bình (西平), Tây Bình Trại (西平寨), Lộc (祿), Lộc Bình (祿平), Tư Lăng (思稜), Khiên Cường Ải (牽 強隘).

126. Ma Thiên Lãnh (摩天嶺), Chúc Phù Thôn (柷苻村), Bản Bảng Thôn (板榜村), Biệt Thanh (別清), Bang Phong Thôn ( 乓封村), Bản Mông Thôn (板蒙村).

127. Tư Mã Thôn (司馬村), Hàng Lộ Thôn (杭 路村), Vĩnh An Xã (永安社), Huệ Phong Thôn (惠封村).

128. Cổ Sài động (古豺洞).

129. Kim Lặc (金勒), La Khê (?溪), La Sơn Tuần (? 山 巡), Phòng Ngự Đồn Doanh (防御屯營), Bạch Long Vĩ (白 龍? 尾), Vạn Ninh (萬寧), Vĩnh An Châu (永安州).

130. An Lộc (安逯), An Tạo (安 造).

131. Khâm Châu (欽州).

E- Tra cứu các địa danh

Như đã trình bày trong phần trước, theo như Việt Sử Toàn Thư của sử gia Phạm Văn Sơn đã ghi:

“- Là bản-đồ nước ta do hai Đại-tướng nhà Minh, Chinh-nam tướng-quân kiêm Quốc-công Mộc-Thạnh và Tân-binh-hầu Trương-Phụ phác-họa trong niên-hiệu Vĩnh-Lạc (1403-1424).

Nhà Minh xâm lăng Đại Việt thời Hồ ( Trung Hoa trong thời Vĩnh Lạc, Minh Thành Tổ Chu Đệ). Trong sách "Đất nước Việt Nam qua các đời" của tác giả Đào Duy Anh có chương "Nước Đại Việt ở đời Trần và đời Hồ" với những tra cứu về địa danh có khá nhiều chi tiết, người viết xin ghi lại những địa danh cuối thời Trần và đời nhà Hồ trên bản đồ ngày nay (vùng bình nguyên sông Hồng); với các đơn vị tỉnh và huyện (dù biết rằng có thể có sự sai lầm) để độc giả tiện việc tham khảo.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Quân Sử Việt Nam (Top)