Lịch Sử Của Việt Nam

Đại Việt Quốc Tổng Lãm Đồ

大 越 國 總 覽 圖

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Trần Việt Bắc

...

Bình Lục (平陸)

ĐNNTC, tập 3, trang 163: " Huyện Bình Lục: ở cách phủ 23 dặm về phía tây nam; đông tây cách nhau 8 dặm, nam bắc cách nhau 28 dặm; phía đông đến địa giới huyện Nam Xang 5 dặm, phía tây đến địa giới huyện Thanh Liêm3 dặm, phía nam đến địa giới huyện Ý Yên tỉnh Nam Định 16 dặm; phía bắc đến sông Châu đối ngạn với địa giới hai huyện Nam Xang và Duy Tiên 12 dặm. Từ đời Trần về trước vẫn có tên huyện, ... ; đời Lê Quang Thuận, đổi lệ vào phủ Lí Nhân; ...".

Địa danh Bình Lục trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Bình Lục, phía nam tỉnh Hà Nam ngày nay.

11. Thuận An (順 安), Lương Tài (良才), Khoái châu (快 州), Đường Hào (唐豪), Cẩm Giàng (錦 江), Gia Phúc (嘉福), Thanh Ô (青污) , Hạ Hồng (下 洪), Hồng Sóc (洪朔).

Một phần của ĐVQTLĐ (nguyên bản và phiên âm)

Thuận An (順 安)

ĐNNTC, tập 4, tỉnh Bắc Ninh, trang 59: " Phủ Thuận An: ở cách tỉnh thành 31 dặm về phía nam, lệch về phía đông, đông tây cách nhau 54 dặm, nam bắc cách nhau 20 dặm, phía đông đến địa giới huyện Thanh Lâm tình Hải Dương 35 dặm, phía tơi đến địa giới huện Gia Lâm phân phủ Thuận An 19 dặm, phía nam đến địa giới huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương 7 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Tiên Du phủ Từ Sơn 13 dặm. Đời Hán có lẽ là đất Long Biên; đời Lí là quận Gia Lâm, đời Trần là lộ Bắc Giang.

ĐNNTC, tập 4, tỉnh Bắc Ninh, trang 61: " Phân phủ Thuận An: ở cách tỉnh thành 50 dặm về phía tây nam, phía đông đến địa giới huyện Đường Hào tỉng Hải Dương 15 dặm, phía tây đến giang phận huện Thanh Trì tỉnh Hà Nội 9 dặm, ..., phía bắc đến địa giới 2 huyện Tiên Du và Đông Ngàn phủ Từ Sơn 17 dặm. Phân phủ này đặt từ năm Minh Mệnh thứ 13,..."

ĐNNTC, tập 4, tỉnh Bắc Ninh, trang 60: "Huyện Gia Bình: ... phía nam đến địa giới huyện Lang Tài 2 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Quế Dương phủ Từ Sơn 5 dặm. ... đời Lê Quang Thuận đặt làm huyện Gia Định và đổi lệ phủ Thuận An"

Qua trích dẫn trên thì địa danh Thuận An trong ĐVQTLĐ bao gồm cả phủ và phân phủ Thuận An. So sánh với bản đồ ngày nay người viết có nhận định sau:

Địa danh Thuận An trong ĐVQTLĐ tọa lạc tại phía nam sông Đuống, phía đông sông Thái Bình. Gồm các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài tỉnh Bắc Ninh và một phần phía đông huyện Gia Lâm tỉnh Hà nội ngày nay.

thuận an

Bản đồ phía nam tỉnh Bắc Ninh
(Nguồn: Internet, thời điểm "copy": 8/ 2009)
(Hàng chữ "Phủ Thuận An" là ghi chú của người viết)

Lương Tài (良才)

ĐNNTC, tập 4, trang 60: "Tỉnh Bắc Ninh ... Huyện Lang Tài : .... phía đông đến giang phận huyện Thanh Lâm tỉnh Hải Dương 17 dặm, phía tây đến địa giới huyện Siêu Loại 11 dặm, phía nam đến địa giới huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương 3 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Gia Bình 13 dặm. ... Đời Lê Quang Thuận đổi lệ phủ Thuận An. ..."

Trong ĐVQTLĐ viết chữ Lương (theo phiên âm từ chữ良, bản chuyển âm trong VSTB của ông Phạm Văn Sơn), ĐNNTC viết là Lang (莨). So vị trí với bản đồ ngày nay thì Lương Tài là Lang Tài.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Quân Sử Việt Nam (Top)