Lịch Sử Của Việt Nam

Đại Việt Quốc Tổng Lãm Đồ

大 越 國 總 覽 圖

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Trần Việt Bắc

...

Thanh Oai (青歪)

ĐNNTC, tập 3, trang 169: " Tỉnh Hà Nội... Huyện Thanh Oai:... phía đông đến địa giới hai huyện Thượng Phúc và Thanh Trì phủ Thường Tín 7 dặm, phía tây đến địa giới huyện Chương Đức 4 dặm, phía nam đến địa giới huyện Sơn Minh 20 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Từ Liêm 13 dặm. Có lẽ là đất Đỗ Động xưa , tên Thanh Oai mới có từ thời Lí (Lí Cao tông, năm Trị Bình Long Ứng thứ 3 gọi là hương Thanh Oai) sau là huyện... . Đời Lê Quang Thuận cho lệ vào phủ Ứng Hòa..."

Điạ danh Thanh Oai trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Thanh Oai tỉnh Hà Tây ngày nay.

Đan Phượng (丹鳳)

ĐNNTC, tập 4, trang 191: "Tỉnh Sơn Tây.....Huyện Đan Phượng: ...phía đông đến huyện Từ Liêm tỉnh Hà Nội 12 dặm, phía tây đến sông Hát đối ngạn với địa giới huyện Yên Sơn 8 dặm, phía nam đến địa giới huyện Từ Liêm tỉnh Hà Nội 13 dặm. ... Có tên từ đời Trần về trước; thời thuộc Minh đổi làm huyện Đan Sơn, ..., đời Lê Quang Thuận lại gọi là Đan Phượng như cũ,..."

Địa danh Đan Phượng trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Đan Phượng tỉnh Hà Tây ngày nay.

Từ Liêm (慈廉)

ĐNNTC, tập 3, trang 164: " Tỉnh Hà Nội... Huyện Từ Liêm: đông tây cách nhau 11 dặm, nam bắc cách nhau 14 dặm; phía đông đến địa giới huyện Vĩnh Thuận 1 dặm, phía tây đến địa giới huyện Đan Phượng tỉnh Sơn tây 10 dặm, phía nam đến địa giới huyện Thanh Trì phủ Thường Tín 5 dặm,... . Nguyên là đất huyện Luy Lâu đời Hán,..."

Địa danh Từ Liêm trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Từ Liêm tỉnh Hà Nội ngày nay.

Ứng Thiên (應天)

ĐNNTC, tập 3, trang 167: " Tỉnh Hà Nội... Huyện Ứng Hòa: ... đời Lí là phủ Ứng Thiên, sau đổi làm huyện; thời thuộc nhà Minh đổi làm Ứng Bình, thuộc châu Uy Man lệ vào phủ Giao Châu; đời Lê Quang Thuận lại đặt làm phủ Ứng Thiên, thuộc Sơn Nam thừa tuyên, lãnh 4 huyện; ... :
Sơn Minh: ... . Hoài An: ... . Chương Đức: ... . Thanh Oai: ... .

Địa danh (phủ) Ứng Thiên trong ĐVQTLĐ là vùng đất ở phía nam tỉnh Hà Tây ngày nay.

Chương Đức (鄣德)

ĐNNTC, tập 3, trang 167: " Ở cách phủ 14 dặm về phía đông nam; đông tây cách nhau 22 dặm, nam bắc cách nhau 78 dặm; phía đông đến địa giới huyện Thanh Oai 7 dặm, ...". Nhận xét: Huyện Chương Đức có chiều dọc dài gần gấp bốn lần chiều ngang.

Địa danh Chương Đức trong ĐVQTLĐ là hai huyện Chương Mỹ (phía bắc) và Mỹ Đức (phía nam) hợp lại, phía tây nam tỉnh Hà Tây ngày nay.

Thanh Trì (青池)

ĐNNTC, tập 3, trang 167: " ... phía đông đến sông Nhị đối ngạn với địa gìới hai huyện Gia Lâm và Văn Giang ..."

Địa danh Thanh Trì trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Thanh Trì, phía nam tỉnh Hà Nội ngày nay.

Thượng Phúc (上福)

ĐNNTC, tập 3, trang 167: " ... phía đông đến sông Nhị ..., phía tây đến địa giới hai huyện Sơn Minh và Thanh Oai... phía bắc đến địa giới huyện Thanh Trì 4 dặm...".

Sách ĐNVNQCĐ, trang 99 của học giả Đào Duy Anh: "... Thượng Phúc là huyện Thường Tín ngày nay."

Sách Lịch Triều hiến Chương Loại Chí (LTHCLC) của Phan Huy Chú 1 viết về phủ Thường Tín : " Có 3 huyện : Huyện Thanh Trì, huyện Thượng Phúc, huyện Phú Xuyên. ... Làng Nhị Khê ở huyện Thượng Phúc, là quê hương Nguyễn Trãi (4)..." với ghi chú cuối trang như sau: "(4) ) Thực ra quê Nguyễn Trãi ở Chí Linh, sau đó mời dời đến Nhị Khê."

Địa danh Thượng Phúc trong ĐVQTLĐ là huyện Thường Tín, phía đông tỉnh Hà Tây ngày nay.

10. Phú Xuyên (富川), Kim Bảng (金榜), Vĩnh Xương (永昌), Châu Kiều (珠橋), Bình Lục (平陸).

Phú Xuyên (富川)

ĐNNTC, tập 3, trang 167: "Huyện Phú Xuyên ... phía đông đến sông Nhị đối ngạn với địa giới huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên 10 dặm, ... phía bắc đến địa giới huyện Thượng Phúc 8 dặm."

Địa danh Phú Xuyên trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Phú Xuyên, góc phía đông nam tỉnh Hà Tây ngày nay.

Kim Bảng (金榜)

ĐNNTC, tập 3, trang 167: " Huyện Kiêm Bảng 2 ... phía tây đến địa giới huyện Chương Đức..."

Địa danh Kim Bảng trong ĐVQTLĐ ngày nay vẫn còn, là huyện Kim Bảng, phía tây bắc tỉnh Hà Tây ngày nay.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Quân Sử Việt Nam (Top)